Don't underestimate China's economy by Glenn Solomon